Uw Privacy

De medewerkers van de aanbieder zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in de uitoefening van hun beroep als geheim is toevertrouwd of hen als geheim ter kennis is gekomen of wat hen in de uitoefening van hun beroep ter kennis is gekomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
De geheimhoudingsplicht geldt niet ten opzichte van degenen die de aanbieder inzet voor de uitvoering van deze overeenkomst en het op basis daarvan afgesproken ondersteuningsplan.

De geheimhoudingsplicht geldt niet als de cliënt toestemming heeft gegeven voor verstrekking van informatie.

In het kader van de melding van een calamiteit of van geweld bij de verstrekking van een voorziening kunnen gegevens van de cliënt gemeld worden zonder toestemming van de cliënt indien de cliënt niet in staat is toestemming te geven dan wel dit noodzakelijk kan worden geacht ter bescherming van de cliënt.

In het kader van melding van huiselijk geweld of kindermishandeling kan de zorgaanbieder, desgevraagd of uit eigen beweging, inlichtingen verstrekken aan Veilig Thuis zonder toestemming van degene die het betreft als het verstrekken van die inlichtingen noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of om een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken.

De aanbieder kan zonder toestemming van de cliënt, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens verstrekken aan de gemeente voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een van de volgende taken:

De aanbieder kan zonder toestemming van de cliënt, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens verstrekken aan de gemeente voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een van de volgende taken:

  1. het bepalen van de eigen bijdrage van de cliënt in de kosten van de maatwerkvoorziening;
  2. het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtige ouders of degene die anders dan als ouder het gezag uitoefent over de cliënt in de kosten van de maatwerkvoorziening;
  3. het uitvoeren van onderzoek na de melding van de cliënt dat hij behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning;
  4. het periodiek onderzoeken of de maatwerkvoorziening nog toereikend is;
  5. het herzien of intrekken van het besluit tot toekenning van maatwerkvoorziening;
  6. het verhalen van kosten van maatschappelijke ondersteuning op degene die jegens de cliënt verplicht is schade te vergoeden in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven voor het verstrekken van de maatwerkvoorziening.

De aanbieder kan zonder toestemming van de cliënt, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens over de cliënt verstrekken aan het CAK voor zover deze noodzakelijk zijn voor het bepalen van de eigen bijdrage van de cliënt of de bijdrage van anderen dan de cliënt in de kosten van een maatwerkvoorziening.

De aanbieder kan zonder toestemming van de cliënt, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens over de cliënt verstrekken aan de Sociale verzekeringsbank, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het beheer van het persoonlijk budget van de cliënt en het verrichten van betalingen ten laste daarvan.

De aanbieder kan zonder toestemming van de cliënt, uit eigen beweging of desgevraagd, gegevens verstrekken aan degene die door de gemeente is aangewezen als toezichthouder op de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goed uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften. De toezichthouder is bovendien bevoegd om het dossier van de cliënt in te zien.

Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen worden verstrekt en inzage worden verleend in diens dossier ten behoeve van statistiek en wetenschappelijk onderzoek.

U kunt ze hier downloaden.

Cookies

Onze website, www.hartvoorzorgenwelzijn.nl (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

Meer informaties of hulp met instellen van de Cookies Klik Hier >>

Goed en Geregistreerd voor Zorg op maat!

24/12/21

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen. Haw pin❤ ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >

21/12/21

Zoooo lief ❤ ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >

22/10/21

Aan het woord onze cliënten Jo en Jessie Verhoeven.Jo is nu 86 jaar en Jessie 87, ze kennen elkaar vanaf zijn 20e , ze zijn nu 66 jaar samen en hebben één zoon.Hoe ervaren jullie de dagbesteding bij Stichting Hart voor Zorg en Welzijn?“ We zijn zo blij met de dagen op de boerderij, zo komen we er nog eens uit! Het leven is stilletjes geworden en we verheugen ons altijd heel erg op de dagbesteding. Door een medewerkster van de thuiszorg werden we erop geattendeerd dat dit bestond en voor ons mogelijk was. We wisten niet dat we hier voor in aanmerking kwamen en vanaf dag 1 voelen we ons heel welkom op de boerderij bij Astrid en het team.In augustus komen we er een jaar en met mooi weer is het echt genieten in de grote tuin. We zijn op de dagen dat wij gaan met een vaste groep mensen en dat is leuk omdat je elkaar dan herkent, dat voelt vertrouwd. Ook de begeleiding is vast, de sfeer is erg fijn en iedereen kan zichzelf zijn. De mensen zijn blij die komen en dus ook hartelijk tegen elkaar.We zijn voornamelijk met Maastrichteraren en zo zie je weer eens mensen van je eigen leeftijd. We kunnen gezamenlijke herinneringen delen, zoals de tijd rond en na de oorlog, maar nog veel leuker onze gezamenlijke liefde voor de carnaval. Nu zijn we te oud haha maar wat was dat leuk! Doodmoe van het feesten liepen we dan ook nog terug naar huis ‘s nachts.”Wat doen jullie zoal op een dag op de boerderij?“Kienen” roepen ze in koor! “Kienen en knutselen, we hebben laatst drie prijzen gewonnen met kienen, heel erg leuk. Het was lekkere zeep en een pak koekjes en een nagelborstel. We waren er blij mee. Het knutselen is ook leuk en afwisselend. Ook is er altijd een warme maaltijd. Er wordt goed en lekker gekookt, iedereen lust het eigenlijk altijd en we genieten er erg van. En in de tuin is het ook zo fijn met alle bloemen en dieren. Op de binnenplaats is het heerlijk warm. De oude sfeer is mooi, het is een heel oude boerderij, in stijl ingericht met spullen die we kennen van vroeger.Zonder deze zorg en afleiding duren de dagen erg lang thuis.We voelen ons echt gezien binnen de organisatie, toen we 65 jaar getrouwd waren pas, kregen we een fantastische bos rode rozen, dit is zo attent en hartelijk. Binnen een grote organisatie is het natuurlijk moeilijker om iedereen persoonlijk te kennen en aandacht te geven. Hier kennen we elkaar allemaal.Het is een verrijking voor ons dat dit mogelijk is in Maastricht!Groetjes van Jo en Jessie” ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >


Algemene voorwaarden

Klik hier... om onze Algemene Voorwaarden in te zien en te downloaden.

 

Klachtenprocedure & functionaris

Klik hier... voor meer informatie over de functionaris.

Cliëntenraad

Klik hier... voor meer informatie over onze cliëntenraad.

 

Uw Privacy & Cookies

Klik hier... voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen.

Statuten v/d Stichting

Klik hier... voor meer informatie over de Statuten van onze Stichting.

 

Vacatures

Klik hier... voor meer informatie

 

Kwaliteitskader

Addendum kwaliteitskader verpleeghuiszorg